wybierz
wybierz
wybierz

Menu

Reklama - Cennik

Każde dodane ogłoszenie w pozycji nieruchomości jest wyświetlane bezpłatnie przez 30 dni.

Serwis prezentuje......

WIĘCEJ
408
Ilość ogłoszeń w bazie

Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1.          Regulamin określa zasady świadczenia przez Nasz Dom na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Ogłoszenia Nieruchomości.

2.        Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu  jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator— Agencja Nieruchomości Nasz Dom z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Prądzyńskiego 5, 33-300 Nowy Sącz), wpisana do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez CEiDG, NIP: 7341167839, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem ogloszenia@naszdom24.com;

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Naszdom24.com, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej naszdom24.com;

Ogłoszenie— sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Nieruchomość— prawo własności lub inne, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik— osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin– niniejszy regulamin;

Cennik— zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu, określone w Załączniku do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1.     Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2.     Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

3.     Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

4.     Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty zakończenia Ogłoszenia.

5.     Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty.

6.     Ogłoszenia w kategorii Nieruchomości w podkategoriach: Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż, Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana, podlegają opłacie określonej w Cenniku.

7.     Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

8.     Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do nieruchomości, opisywać ją dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości nieruchomości, takich jak: jej jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

9.     Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

10.  Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

4. Ogłoszenia - Konto

1.     Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.

2.     W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

3.     Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.

4.     Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

5.     W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6.     Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

7.     Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

8.     Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: ogloszenia@naszdom24.com.

9.     Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: ogloszenia@naszdom24.com.

10.  Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1.     Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie  wymaga:

       1.      wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści      Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

        2.      dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się  poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja    Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez  przelew online tj. formę płatności elektronicznej z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.

2.     Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni.

3.     Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4.     Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

5.     W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

6.     W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (np. kategoria Serwisu, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

7.     Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

8.     Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte.

9.     W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Podbicia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku do Regulaminu.

6. Zasady odpowiedzialności

1.     Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2.     Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Nieruchomościami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich..

3.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

4.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5.     Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

6.     Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

        1. powszechnie uznane za obraźliwe,

         2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

         3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

         4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

         5. wprowadzające w błąd.

7.     Operator nie odpowiada za:

        1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

        2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących    przedmiotu Ogłoszenia,

        3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

        4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

         5. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w Regulaminie, w  wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

         6. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało  podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających  bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie  negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postępowanie reklamacyjne

1.     Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2.        Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: ogloszenia@naszdom24.com lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Agencja Nieruchomości Nasz Dom., ul. Prądzyńskiego 5, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem "reklamacja ogłoszenia".

3.        Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.        Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

8. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2.        O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3.        O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4.        Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5.        Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka prywatności

1.     Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Agencja Nieruchomości Nasz Dom z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Prądzyńskiego 5, 33-300 Nowy Sacz), wpisana do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez CEiDG (zwana dalej "Operatorem").

2.        Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

3.        Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane osobowe Użytkowników te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych. Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w Regulaminie. Dla zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkowników nie posiadających Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w Regulaminie.

4.        Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5.        W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.        Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu  usług.

7.        W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8.        Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu.

9.        Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu.

10.     Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu przedmiotami innymi niż nieruchomości  oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z innymi przedmiotami:

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie.

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie, które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranego pakietu) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń. O ile zamieszczanie Ogłoszeń jest bezpłatne, wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

1.     Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.

2.        Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez Operatora.

3.        Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.

4.        Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione stosuje się odpowiednio. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.

Wyróżnione Ogłoszenia - cennik

5.              Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

6.        Użytkownikom wystawiane są faktury wyłącznie na ich żądanie.

7.        Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury.

8.        Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.

9.        Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.

10.     Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.

11.     W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

12.     Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie wniosku o zwrot opłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: ogloszenia@naszdom24.com lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Agencja Nieruchomości Nasz Dom., ul. Prądzyńskiego 5, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

13.     W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

14.     Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

15.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu.

Załącznik nr 4 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: ogloszenia@naszdom24.com.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).